Curs d’Accés directe a Grau Mitja (CAM)

AccesCicles01DESCRIPCIÓ

Aquests estudis permeten, a les persones que el superen, l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

A QUI ES DIRIGEIX

Persones que no tenen el títol de graduat en ESO o equivalent acadèmic i que compleixin 17 anys, com a mínim, l’any que es matriculen.

DURADA

Curs acadèmic (setembre – juny). Horari de matí.
No es podrà expedir el certificat d’haver superat el curs en cas de no haver assistit, almenys, el 80% del conjunt de les hores de les activitats lectives i de les tutories.

ORGANITZACIÓ DEL CURS

  • Àmbit de la comunicació: Llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa. 8h
  • Àmbit social: Ciències socials i ciutadania: 3h
  • Àmbit cientifictecnològic: Matemàtiques i Ciències naturals 6h
  • Tutoria i orientació: 1h

QUALIFICACIONS

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior.
Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana.

CONTINUÏTAT

La superació d’aquest curs té els efectes següents:

  • Accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.
  • Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
  • Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

CERTIFICACIÓ

El centre lliurarà a l’alumne que superi el curs una certificació acadèmica on constarà la qualificació i l’opció cursada.

MATRÍCULA

Per cursar aquest curs cal formalitzar-ne la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’ Ensenyament.
L’import de la matrícula és de 190 euros.

NORMATIVA

Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.6.2012)

Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012)

PDF amb tota la informació

Comments are closed.