Graduat en Educació Secundària (GES)

DESCRIPCIÓ

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

CONTINGUTS

 Els continguts s’estructuren en dos nivells i tres àmbits:

Àmbit de la comunicació

 • llengua i literatura catalanes
 • llengua i literatura castellanes
 • llengua estrangera

Àmbit cientificotecnològic

 • matemàtiques
 • ciències de la naturalesa
 • tecnologia
 • física i química
 • biologia i geologia

Àmbit social

 • ciències socials (educació per a la ciutadania i moviments migratoris)
 • geografia i història

ACCÉS

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació si es compleix alguna de les circumstàncies següents:

 • per raons laborals no poden seguir els estudis de règim ordinari,
 • estan en procés d’obtenir un permís de treball, són esportistes d’alt rendiment que no poden incorporar-se al sistema educatiu ordinari,
 • tenen necessitats específiques i circumstàncies singulars justificades que ho fan aconsellable o
 • cursen o han cursat programes de qualificació.

CONTINUÏTAT

Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:

 • el batxillerat,
 • els cicles formatius de grau mitjà,
 • la preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior i
 • la preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.

PROVA D’AVALUACIÓ INICIAL

La prova d’avaluació inicial és un procés previ a la matriculació als ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes, que orienta a l’hora d’establir l’itinerari personal de l’alumnat. Les característiques i efectes de la prova d’avaluació inicial s’estableixen a l’article 12 del Decret 161/2009, de 27 d’octubre.

Si a través de la prova d’avaluació inicial es detecta que l’alumne/a no té els coneixements imprescindibles per iniciar els ensenyaments d’educació secundària, se l’ha d’orientar cap a altres ensenyaments que li permetin assolir, en el menor temps possible, les competències necessàries per incorporar-se amb èxit als ensenyaments d’educació secundària.

Les convalidacions i acreditacions de mòduls i àmbits s’han de fer d’acord amb l’article 17 i els annexos 2, 3 i 5 de l’esmenta’t Decret 161/2009

SPHoraris grups GES curs 2022-2023

Comments are closed.