Preparació Proves d’Accès a Grau Superior

La prova s’adreça a les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial, però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent).

Estudiants-Proves-Acces-e1342128755732

Matèries part comuna:
Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera: Anglès
Matemàtiques

Matèries part específica:
Dibuix tècnic
Física
Química
Biologia
Geografia social i econòmica
Economia i organització d’empreses
i totes les altres a distància a l’IOC (Institut Obert de Catalunya: http://ioc.xtec.cat/educacio/)
(cal triar-ne dues en funció del cicle a què es vol accedir)

Requisits per presentar-se a la prova:

  1. Tenir complerts 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any en què es realitzi la prova per cicles de grau superior formació professional. 
  2. Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any en què es realitzi la prova i tenir un titol de tècnic de grau mitjà (cicle formatiu) d’acord amb una relació establerta d’afinitats. Els alumnes que vulguin fer un cicle formatiu de grau superior d’Arts plàstiques o Esports. 

Per més informació: AQUÍ

Efectes:
La qualificació del curs de preparació superat es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional.

Durada:
De setembre a la data de la prova (mes de maig)

Horari:

SP Horaris grups PPAGS curs 2022-2023

 

Comments are closed.