Preparació Proves d’Accés a la Universitat + 25 anys

ESTRUCTURA DE LA PROVA PER A MAJORS DE 25

Les proves s’estructuren en dues fases:

Fase general: igual per a tots els candidats.

La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d’una llengua estrangera.

La fase general consta de quatre exercicis:

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana
 4. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau

La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

S’estructura en cinc opcions:

 1. Arts i humanitats
 2. Ciències
 3. Ciències de la salut
 4. Ciències Socials i jurídiques
 5. Enginyeria i arquitectura

Consulta Díptic + 25 2021 A4 (vimp) (1)

Depenent dels estudis a cursar el candidat escollirà una d’aquestes opcions d’accés. De les assignatures adscrites a cada opció el candidat haurà d’escollir-ne dues.

En funció de l’opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. L’adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web:

Depenent de les opcions escollides i de les assignatures específiques triades es podran cursar diferents estudis. En el cas d’haver triat dues específiques pròpies de diferents opcions, el candidat tindrà preferència d’accés a més estudis universitaris.

.

PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 45 ANYS

Les proves s’estructuren en dues fases: La prova i l’entrevista.

La prova consta de tres exercicis:

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana

Entrevista personal

Només els candidats que hagin superat la prova i ho sol·licitin fent la preinscripció universitària, hauran de realitzar una entrevista personal a la universitat on vulguin accedir.

Aquesta entrevista només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

L’entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat en una altra universitat del sistema català.

Termini de preinscripció (sol·licitud d’entrevista personal a la universitat): en les dates que determini el Departament d’Universitats a través del portal

HORARIS:

SP Horaris grups PPAU+25 +45 curs 2022-2023 (v2)

Comments are closed.